Puasa – “Definisi, Rukun & Waktu”

Definisi Puasa
Erti shaum (puasa) dalam bahasa Arab adalah menahan diri dari sesuatu. Shaama ‘anil kalaam ertinya menahan diri dari berbicara. Allah swt berfirman tentang Maryam,
“Sesungguhnya Aku Telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha pemurah,..” (Maryam: 26)

Puasa yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah diam, tidak berbicara. Orang-orang Arab mengatakan shaama an-nahaaru (siang sedang berpuasa) apabila gerak bayang-bayang benda yang terkena sinar matahari berhenti pada waktu tengahari.[1]

Sedangkan erti shaum menurut istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya, sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari.[2] Ertinya, puasa adalah penahanan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan, serta dari segala benda konkrit (solid) yang memasuki rongga dalam tubuh (seperti ubat dan sejenisnya), dalam rentang waktu tertentu – iaitu sejak terbitnya fajar kedua (yakni fajar shadiq) sampai terbenamnya matahari – yang dilakukan oleh orang tertentu yang memenuhi syarat – iaitu beragama Islam, berakal, dan tidak sedang haid dan nifas, disertai niat – iaitu kehendaki hati untuk melakukan perbuatan secara pasti tanpa ada kebimbangan, agar ibadah berbeza dari kebiasaan.

Rukun Puasa
Rukun puasa adalah menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan; atau menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Madzhab Maliki dan Syafie menambahkan rukun lain, iaitu niat pada malam hari.

Waktu Puasa
Waktu puasa adalah sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Di negeri yang sama panjangnya antara malam dan siang, atau ketika siang jauh lebih panjang dari malam seperti di Bulgaria, waktu puasa disesuaikan dengan waktu Negara terdekat, atau disesuaikan dengan waktu Mekah. Dalilnya adalah firman Allah swt,
“… Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, iaitu fajar…”
(al-Baqarah: 187)

Kata benang dalam ayat ini adalah ungkapan majaz, ertinya jelas bagimu terangnya siang dari gelapnya malam, dan ini terwujud dengan terbitnya fajar. Tentang sabda Nabi saw,

“Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari. Silakan kalian (terus) makan dan minum sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan.”

Ibnu Addil Barr berkata, hadith ini menunjukkan bahawa yang dimaksudkan dengan benang putih adalah pagi, dan bahawa makan sahur hanya boleh dilakukan sebelum terbit fajar. Demikianlah ijma seluruh ulama.

Syeikh Prof Dr Wahbah Az-Zuhaili
(Fiqih Islam Wa Adillatuhu)


[1] Penyair berkata, “Kuda-kuda yang berpuasa dan yang tidak berpuasa, di bawah debu yang berterbangan, sementara kuda-kuda lain mengunyah tali kekang”.
Yang ia maksud dengan kuda yang berpuasa adalah yang tidak meringkik.

[2] Al-Lubaab (1/162); asy-Syarhush Shaghiir (1/681, 689); Mughnil Muhtaaj (1/420); al-Mughnii (3/84); Kasysyaaful Qinaa’ (2/348 – 349)

Advertisements
This entry was posted in FIQIH ISLAM, PUASA & I'TIKAF. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s